آموزش لسان آلمانی

فارسی/دری  Persian/Afghan Dari

رضا کاران در فرایبیرگ درمکان ها و زمان های متعدد لسان آلمانی را برای پناهندگان تدریس مینمایند.

Time, place and kind of German teaching

مکان، زمان و شیوه تدریس لسان آلمانی

 • دوشنبه، ۲:۰۰ بعد از ظهر در Chemnitzer Str. 44: لسان آلمانی بطور ابتدائی
 • دوشنبه، ۲:۰۰ بعد از ظهر در Chemnitzer Str. 50: لسان آلمانی بسویه عالی
 • سه شنبه، ۲:۰۰ بعد از ظهر در Chemnitzer Str. 44: سان آلمانی بطور ابتدائی
 • چهارشنبه، ۲:۰۰ بعد از ظهر در Chemnitzer Str. 50: لسان آلمانی بسویه عالی
 • پنجشنبه، ۲:۰۰ بعد از ظهر در Chemnitzer Str. 50: لسان آلمانی بطور ابتدائی
 • جمعه ۲:۰۰ بعد از ظهر در Chemnitzer Str. 50: لسان آلمانی بسویه عالی

هر چهارشنبه از ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ظهر در “Buntes Haus”, Tschaikowskistr. 57a برای والدین أطفال کودکستان لسان آلمانی تدریس میگردد. همچنان، رضاکاران مواظب کودکان شان میباشند. 

آدرس های انترنیتی مواد مفیده تدریسی و آموزشی لسان آلمانی

 


 

پښتو Pashtu

د جرمني ژبې زدکړه

په فرایبیرګ کې رضاکاران په مختلفو ځایونو او مختلفو وختونو کې پناه اخیستونکو ته جرمني ژبه ور زدکوي.

Time, place and kind of German teaching

وخت، ځای او د جرمني د تدریس ډول

 • دوشنبه، ماسپښین ۲ بجې په Chemnitzer Str. 44 کې: جرمني په ابتدايي ډول
 • دوشنبه، ماسپښین ۲ بجې په Chemnitzer Str. 50 کې: جرمني د لوړې سویې زدکوونکو لپاره
 • سه شنبه، ماسپښین ۲ بجې په Chemnitzer Str. 44 کې: جرمني په ابتدايي ډول
 • چهارشنبه، ماسپښین ۲ بجې په Chemnitzer Str. 50 کې: جرمني په د لوړې سویې زدکوونکو لپاره
 • پنجشنبه، ماسپښین ۲ بجې په Chemnitzer Str. 50 کې: جرمني په ابتدايي ډول
 • جمعه ماسپښین  ۲ بجې په Chemnitzer Str. 50 کې: جرمني د لوړې سویې زدکوونکو لپاره

په “Buntes Haus”, Tschaikowskistr. 57a کې هره چهارشنبه د سهار له ۱۰ بجو څخه  د غرمې تر ۱۲بجو پورې د وړکتون د زدکوونکو مور او پلار ته جرمني ژبه تدریس کېږي. په عین حال کې رضاکاران د دوی ماشومانو ته پاملرنه هم کوي. 

د جرمني ژبې د زدکړې او تدریس لپاره د ګټورو موادو د انټرنیټ ادرسونه