ارتباطات

فارسی/دری  Persian/Afghan Dari

صفحات انگلیسی ذیل برای هجرت وعلت آن میباشد:

For  more weblinks to websites in German language switch to the German version.


پښتو Pashtu

 اړیکې یا لینکونه

په انګلیسي ژبه لاندې انټرنیټي پاڼې د هجرت او د هجرت د علت په اړه دي: 

For  more weblinks to websites in German language switch to the German version.